ముగించు

ఆర్టిఐ (సమాచార హక్కు చట్టం)

సమాచార హక్కు చట్టం – 2005

రెవిన్యూ శాఖా – ఆదిలాబాద్ జిల్లా
క్రమ సంఖ్య స్థాయి అసిస్టెంట్ పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్ పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్ అప్పీలేట్ అథారిటీ
1. జిల్లా పరిపాలనాధికారి.కలెక్టర్ కార్యాలయము,ఆదిలాబాద్.సెల్:94910953561,ఫోన్:08732-231300 జిల్లా రెవిన్యూ అధికారి,ఆదిలాబాద్,సెల్ : 94910953566,ఫోన్ : 08732-223652 సంయుక్త కలెక్టర్,ఆదిలాబాద్,సెల్ : 9492422444,ఫోన్ : 08732-226557
2. డివిజన్ సంబంధిత డివిజనల్ పరిపాలనాధికారి సంబంధిత రాజస్వ మండలాధికారి జిల్లా రెవిన్యూ అధికారి,ఆదిలాబాద్
3. మండలం సంబంధిత ఉప మండల రెవిన్యూ అధికారి సంబంధిత మండల రెవిన్యూ అధికారి సంబంధిత రాజస్వ మండలాధికారి