ముగించు
 • కుంటాల జలపాతం

  కుంటాల జలపాతము

 • పోచ్చెర జలపాతము

  పోచ్చెర జలపాతం

 • గాయత్రి జలపాతం

  గాయత్రి జలపాతం

 • నాగోబా దేవాలయము

  కేస్లాపూర్ నాగోబా దేవాలయము

కలెక్టర్
గౌరవనీయులైన జిల్లా పాలనాధికారి మరియు మేజిస్ట్రేట్ శ్రీమతి దివ్య దేవరాజన్ గారు