ముగించు

ఎవరెవరు

ఎవరు విభాగాలు వారీగా వడపోత

వడపోత