ముగించు

ఐ.సి.యు సి హెచ్ సి యందు ఔట్ సోర్సింగ్ పద్ధతిలో కొన్ని పదవులకు దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్తుల మెరిట్ జాబితా

ప్రచురణ తేది : 21/07/2018

ఐ.సి.యు సి హెచ్ సి యందు ఔట్ సోర్సింగ్ పద్ధతిలో కొన్ని పదవులకు దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్తుల మెరిట్ జాబితా – మెయిన్ మెను నందు నోటిసులు-నోటీసు చూడగలరు.