ముగించు

కలెక్టర్ల జాబితా

తెలంగాణా రాష్ట్రములో ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో పని చేసిన జిల్హాదికారులు

జిల్హాదికారుల జాబితా
క్రమ సంఖ్య జిల్హాదికారి పేరు నుండి వరకు
1. శ్రీ బాబు ఐఏఎస్ 02/06/2014 29/06/2014
2. డా. యం. జగన్ మోహన్ ఐఏఎస్ 29/06/2014 11/10/2016
3. డా. బుద్ధ ప్రకాశ్ యం జ్యోతి ఐఏఎస్ 11/10/2016 18/12/2017
4. శ్రీమతి డి. దివ్య ఐఏఎస్ 18/12/2017