ముగించు

న్యాయస్థానాలు

వివిధ రకాల కేసులకు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో 10 న్యాయస్థానాలు ఉన్నాయి.

ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని న్యాయస్థానాల జాబితా
క్ర.సం న్యాయస్థానం పేరు కాడర్ ప్రదేశం
1 ప్రధాన జిల్లా మరియు సెషన్స్ కోర్టు, ఆదిలాబాద్ జిల్లా న్యాయమూర్తి ఆదిలాబాద్
2 మొదటి అదనపు జిల్లా మరియు సెషన్స్ కోర్టు, ఆదిలాబాద్ జిల్లా న్యాయమూర్తి ఆదిలాబాద్
3 న్యాయమూర్తి, కుటుంబ న్యాయస్థానం-సహా నాల్గోవ అదనపు జిల్లా మరియు సెషన్స్ కోర్టు, ఆదిలాబాద్ జిల్లా న్యాయమూర్తి ఆదిలాబాద్
4 యస్.సి.యస్.టి.(పిఓఏ) పరిదిలో ప్రత్యేక న్యాయస్థానం-సహా ఐదవ అదనపు జిల్లా మరియు సెషన్స్ కోర్టు, ఆదిలాబాద్ జిల్లా న్యాయమూర్తి ఆదిలాబాద్
5 స్పెషల్ సెషన్స్ జడ్జ్ మహిళలపై జరిగిన దాడులకు సంబంధించిన కేసులు సహా ఆరోవ అదనపు జిల్లా మరియు సెషన్స్ కోర్టు, ఆదిలాబాద్ జిల్లా న్యాయమూర్తి ఆదిలాబాద్
6 సీనియర్ సివిల్ కోర్టు, ఆదిలాబాద్. సీనియర్ సివిల్ జడ్జ్ ఆదిలాబాద్
7 జూనియర్ సివిల్ కోర్టు, ఆదిలాబాద్. జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్ ఆదిలాబాద్
8 ప్రత్యేక జె.యఫ్.సి.యం(పిసిఆర్) కోర్టు, ఆదిలాబాద్. జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్ ఆదిలాబాద్
9 జూనియర్ సివిల్ కోర్టు, బొత్. జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్ బొత్
10 జూనియర్ సివిల్ కోర్టు, ఉట్నూర్. జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్ ఉట్నూర్.