ముగించు

ప్రజా ప్రతినిధులు

గౌరవనీయులైన అటవీ, పర్యావరణ మరియు వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమ శాఖ మాత్యులు
క్ర.సం నియోజకవర్గం పేరు పేరు చరవాణి సంఖ్య ఇ-మెయిల్ చిరునామా నుండి వరకు చిత్ర పఠం
1 ఆదిలాబాద్
పార్లమెంట్ సభ్యులు (ఎమ్.పి.)
క్ర.సం నియోజకవర్గం పేరు పేరు చరవాణి సంఖ్య ఇ-మెయిల్ చిరునామా నుండి వరకు చిత్ర పఠం
1 2014 2019
ఆదిలాబాద్ జిల్లా శాసన సభ సభ్యులు (ఎమ్.ఎల్.ఎ)
క్ర.సం నియోజకవర్గం పేరు పేరు చరవాణి సంఖ్య ఇ-మెయిల్ చిరునామా నుండి వరకు చిత్ర పఠం
1 ఆదిలాబాద్
2 బోథ్ (షె.తె.)
ఆదిలాబాద్ జిల్లా శాసన మండలి సభ్యులు (ఎమ్.ఎల్.సిలు)
క్ర.సం నియోజకవర్గం పేరు పేరు చరవాణి సంఖ్య ఇ-మెయిల్ చిరునామా నుండి వరకు చిత్ర పఠం
1 2013 2019
2 2013 2019
3 2016 2021