ముగించు

వసతి (హోటల్ / రిసార్ట్ / ధర్మశాల)

కుంటాల జలపాతం :

వసతి(హోటల్/ధర్మశాల): సరసమైన ధరలతో A / C మరియు NON-A / C తో లగ్జరీ హోటళ్ళు ఆదిలాబాద్ మరియు నిర్మల్ వద్ద లభిస్తాయి. కొన్ని హోటళ్లు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.

  • హోటల్ పంచవటి, గాంధీ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ ఎదురుగా, సినిమా రోడ్, ఆదిలాబాద్
  • ద్వారకా రెసిడెన్సీ, ద్వారకా నగర్, ఆదిలాబాద్
  • హోటల్ రవి తేజ, R & B గెస్ట్ హౌస్
  • లక్ష్మీ రెసిడెన్సీ, బస్ స్టాండ్ దగ్గర, ఆదిలాబాద్
  • తిరుమల రెసిడెన్సీ, SDPO ఆఫీస్ దగ్గర, నిర్మల్
  • హోటల్ మయూరి ఇన్, SDPO ఆఫీస్ దగ్గర, నిర్మల్

పోచ్చెర జలపాతం :

వసతి(హోటల్/ధర్మశాల): సరసమైన ధరలతో A / C మరియు NON-A / C తో లగ్జరీ హోటళ్ళు ఆదిలాబాద్ మరియు నిర్మల్ వద్ద లభిస్తాయి. కొన్ని హోటళ్లు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.

  • హోటల్ పంచవటి, గాంధీ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ ఎదురుగా, సినిమా రోడ్, ఆదిలాబాద్
  • ద్వారకా రెసిడెన్సీ, ద్వారకా నగర్, ఆదిలాబాద్
  • హోటల్ రవి తేజ, R & B గెస్ట్ హౌస్
  • లక్ష్మీ రెసిడెన్సీ, బస్ స్టాండ్ దగ్గర, ఆదిలాబాద్
  • తిరుమల రెసిడెన్సీ, SDPO ఆఫీస్ దగ్గర, నిర్మల్
  • హోటల్ మయూరి ఇన్, SDPO ఆఫీస్ దగ్గర, నిర్మల్

జైనథ్ దేవాలయం :

వసతి(హోటల్/ధర్మశాల): సరసమైన ధరలతో A / C మరియు NON-A / C తో లగ్జరీ హోటళ్ళు ఆదిలాబాద్ వద్ద లభిస్తాయి. కొన్ని హోటళ్లు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.

  • హోటల్ పంచవటి, గాంధీ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ ఎదురుగా, సినిమా రోడ్, ఆదిలాబాద్
  • ద్వారకా రెసిడెన్సీ, ద్వారకా నగర్, ఆదిలాబాద్
  • హోటల్ రవి తేజ, R & B గెస్ట్ హౌస్
  • లక్ష్మీ రెసిడెన్సీ, బస్ స్టాండ్ దగ్గర, ఆదిలాబాద్

నాగోబా జాతర కేస్లాపూర్ :

వసతి(హోటల్/ధర్మశాల): సరసమైన ధరలతో A / C మరియు NON-A / C తో లగ్జరీ హోటళ్ళు ఆదిలాబాద్ వద్ద లభిస్తాయి. కొన్ని హోటళ్లు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.

  • హోటల్ పంచవటి, గాంధీ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ ఎదురుగా, సినిమా రోడ్, ఆదిలాబాద్
  • ద్వారకా రెసిడెన్సీ, ద్వారకా నగర్, ఆదిలాబాద్
  • హోటల్ రవి తేజ, R & B గెస్ట్ హౌస్
  • లక్ష్మీ రెసిడెన్సీ, బస్ స్టాండ్ దగ్గర, ఆదిలాబాద్