ముగించు

సాహసాలు

బోథ్ దగ్గరలోని గాయత్రి జలపాతము వద్ద పర్వతారోహణకు నిర్ణీత సమయములలో శిక్షణ నిర్వహించడం జరిగింది .