ముగించు

“తీయనైన తెలుగు- తెలంగాణా వెలుగు” పుస్తక ఆవిష్కరణ

  • ప్రారంభం: 01/01/2018
  • ముగించు: 31/05/2018

వేదిక: జిల్లా పరిషత్ సమావేశ మందిరములో