ముగించు

సహాయం-కొరకు

  • కలెక్టరేట్ : 1800-425-1939
  • స్టేట్ కాల్ సెంటర్ : 1070
  • అగ్నిమాపక కేంద్రం : 101
  • వైద్య సదుపాయం కొరకు : 102/108
  • పోలీస్ సహాయం కొరకు : 100
  • భారత సంచార్ నిగం లిమిటెడ్ : 1503 / 1800-180-1503